¨
...............................Český jógový a hinduistický mnich - poustevník svámí GYANESHWARPURI

žak Mistra jógy Jeho Svatosti Višvaguru mahámandaléšvara paramhanse šrí svámího MAHÉŠVARÁNANDY
svatý František


www.mystickajoga.cz

Paramhans svami Mahéšvaránanda
www.mahesvarananda.cz

Joga in Daily Life
www.yogaindailylife.org

"Lidé se stali natolik vaší nedílnou součástí, že si ani nedovedete představit žít život, který by neovlivňovali či neovládali. V podstatě vás přesvědčili, že pokud se od nich osvobodíte, stanete se ostrovem - osamoceným, pustým a nemilujícím. Avšak pravý opak je pravdou. Jak můžete milovat někoho, bez koho nemůžete být?!" Anthony de Mello, Cesta k lásce nevid Jindy jsem našel jakéhosi světce v jedné jeskyni. Tolik se naplakal, že z toho oslepl. Jeho kůže byla šupinatá špínou a svatostí. Ten mi řekl ta nejpravdivější, ale také ta nejhroznější slova. Když na ně pomyslím, běhá mi ještě teď mráz po zádech. "Jaká slova?" Chci je slyšet, řekl František a vzal mě za ruku. Celý se třásl. Vrhl jsem se před tím mužem na zem a zeptal se: "Svatý poustevníku, vydal jsem se na cestu abych našel Boha: ukaž mi cestu!" "Cesta neexistuje." odpověděl a udeřil holí o zem. "Není žádná cesta!" "Tak tedy - co je ?", řekl jsem polekaně. "Existuje propast. Skoč do ní!" "Propast?! To je ta cesta?, křičel jsem. "Ano. Cesty vedou zemí, jenom skok tě přivede k Bohu. Skoč!" "Nemohu otče!" "Tak se ožeň a uklidni se!", řekl a ukázal mi vyhublou kostnatou rukou k východu z jeskyně. Vyhnal mě a ještě dlouho jsem slyšel jeho pláč. Nikos Kazantzakis, Chuďásek Boží. Život sv. Františka. nevid "Naši spoluobčané pěstují černou magii. A kdo táhne s nimi, automaticky se stává černým mágem. Uvažuj. Můžeš se odchýlit z cesty, kterou ti tví spoluobčané vyměřili? A pokud s nimi zůstáváš jsou tvé myšlenky a skutky navždy zakotveny v podmínkách, které ustanovili. To je otroctví. Bojovník je od toho všeho naopak osvobozený. Svoboda je drahá, ale cenu není nemožné zaplatit. Takže se obávej svých věznitelů a pánů a neztrácej čas a sílu strachem ze svobody." Don Juan, Carlos Castaneda: Oddělená skutečnost nevid "...chodili v ovčích a kozlích kůžích - strádající, pronásledovaní, trpící. Svět jich nebyl hoden. Bloudili po pustinách a horách, po jeskyních a zemských roklinách." List svatého apoštola Pavla Židům, kapitola 11, verš 37-38. nevid "Poustevny v horách byly jako stánek plný božských tváří, pěvců žalmů, milovníků nauky, asketů, kteří se postili, modlících se lidí, které těšila naděje na budoucí rozkoše a kteří se zabývali ručními pracemi, aby dali almužnu. Měli se navzájem rádi a byli svorní. A bylo to opravdu napohled jakési zvláštní území zbožnosti a spravedlnosti. Nebylo tam nikoho, kdo by utiskoval, ani toho, kdo by utlačoval, neexistovaly tam výčitky poháněče. Zato asketů bylo mnoho, avšak všichni měli tutéž jedinou myšlenku: pracovat, aby dosáhli ctnosti..." Sv. Atanáš, Život sv. Antonína Poustevníka. nevid "Vypadal jako žebrák, byl zpustlý a vychrtlý a tomuto přesně odpovídalo každičké jeho slovo, každý výkřik. Při hlubším zamyšlení nad tím co říkal, jste však pochopili, že v těch slovech je skrytá Cesta, že jeho soudy jsou břitké a mají neskonalou hloubku. Nosil čapku z březové kůry a oblečený býval v cárech, na nohou jen obyčejné dřeváky, neboť když se svatý muž uchýlí do ústraní, snaží se i svým zevnějškem splynout s přírodou." úvod k Chan-šanovým Básním z Ledové hory. nevid "Ten, kdo rozjímá v himalájské jeskyni a pracuje na sobě, aby sám sebe očistil, očišťuje též i svět a pomáhá světu svými duchovními vibracemi. Nikdo nemůže zabránit tomu, aby jeho čisté myšlenky vycházely do světa a přicházely k těm, kteří je vskutku potřebují." Šrí Swamí Šivánanda, Mysl, její tajemství a kontrola. nevid "Někteří jógini se stahují ze společnosti do samoty a žijí jako poustevníci daleko od civilizace. Ale i ti meditují pro dobro světa. Pouhá jejich existence je pro svět požehnáním. Říká se, že vítr, který se dotkne džívanmukty, roznáší mír, harmonii a štěstí všude, kam zaletí". Paramhans svámí Mahéšvaránanda nevid "Pokud druzí lidé nechápou vaše chování, co se děje? Jejich požadavek, že musíte dělat jen to, co oni chápou, je pokusem diktovat vám. Je-li to v jejich očích bytí "asociální" a "iracionální", budiž. Většinou se jim však ukáže vaše svoboda a odvaha být sebou samými. Nikomu nejste povinni nějakým vysvětlováním nebo účtováním, pokud jim vaše činy neškodí nebo neporušují jejich právo. Kolik životů bylo zničeno touto potřebou "vysvětlovat", což obyčejně znamená "pochopit", tj. schválit. Ať jsou vaše činy a podle nich i vaše skutečné záměry posouzeny, ale mějte na paměti, že svobodný člověk je povinován vysvětlením jen sám sobě - svému rozumu a svědomí - a ne mnoha těm, kteří snad oprávněný nárok na vysvětlení mají." Erich Fromm, Umění být. nevid
© Swami Gyaneshwarpuri 2023