¨
Swami Mahéšvarananda logo www.mystickajoga.cz
Vnitřní Poznání
svámiho Gyaneshwarpuri.
Translation:


3.9.2023:
"Myslím, že jsem realizoval Božské napojení."

"Svámiji je nejtíže postřehnutelné štěstí sádhua."
2.9.2023:
"Nejdůležitější poznání je átmagyan, poznání své duše, která je součástí Vesmírné duše."
1.9.2023:
"Nikdy se nebojte mystické jógy. Mystika je věda světců. Mystika je vnitřní jóga."
31.8.2023:
"Zlému se musíte postavit zpříma. Nestačí jen útrpně mlčet jak učí někteří křesťanští mystikové a světci."
28.8.2023:
"Život na poustevně znamená naprosté utišení myšlenek vlastního "já" a naslouchání ve vnitřním Tichu Vyššímu Já, Božskému Já, Bohu."
27.8.2023:
Co je vairágja? Je to dobrovolná odpoutanost, například od své ženy a spolubližních. Nestačí to učinit jen vnitřně jak učí někteří mystikové. Musí to být učiněno pokud možno i fyzickým způsobem a odejít z domova na poustevnu do hor, do přírody, do lesů. Zpočátku ale stačí praktikovat poustevnictví klidně i za zavřenými dveřmi vašeho pokoje a přitom stále meditovat s mantrou a rozjímat o vyšším smyslu pozemské existence. Znamená to též zřeknutí se světských statků, zejména sexuální energie a soustředění se jenom na Boha a na Božské Já. Není to tedy doslova poustevnicví v duchu katalické věrouky. Z křesťanského pohledu nemusím být vůbec vnímán jako typický "poustevník", i když z vyššího nádhledu přesto poustevník ve Skutečnosti rozhodně Jsem. Jsem tedy vairágy, jogín a poustevník v duchu jógové filozofie.
17.8.2023:
"Nejdůležitější je praktikovat rádžajógu. Je to vyšší poznání než bhaktijóga a karmajóga. O džňánajóze zatím skoro nic nevím. Rádžajóga je sebekázeň bez vynucování čehokoli."
"Nebudu si nic vynucovat násilím ani zasahovat do věcí, kterým zatím nerozumím, i kdyby mne někdo znásilňoval například k přehnané štedrosti. Nebudu potlačovat jakoukoli myšlenku či energii, která se mi objevi ve vědomí. Opravdu nic si nebudu vynucovat. Nebudu se znásilňovat sugescí kohokoli. Budu vždy následovat své vnitřní volání. Když něčemu nerozumím, tak to nebudu následovat i kdyby mne to volalo k nohám Mistra na principu bhaktijógy. Všechno mi musí být někým darováno, jinak o nic nemám zájem ani o poustevnu, která mi není nabidnuta. Dělejte jen To co je v harmonii a učte se vnitřně od kohokoli, klidně i od démonů ale pozor na negativní ovlivňování podvědomí. Všichni slouží. Jsou to vnitřní síly rádžajógy."
16.8.2023:
"Nemusíte cestovat za duchovním Poznáním až do indického Himaláje nebo dokonce do ášramu v Jadanu, mně stačí klidně rozjímat a meditovat na principu trátaku v jeskyni zde v Moravském krasu."
"Opravdu nejdůležitější je prozřít své vnitřní vedení na bázi napojení na vnitřní Božství našeho duchovního Mistra Paramhanse svámího Mahéšvaránandy."
"Není nutné následovat pokyny kohokoli a fyzicky cestovat do Himalájí, ani dokonce do našeho úžasného radžashánského Óm ášramu Jadan, i když i v tom může být případně Boží pozvání."
"Nikomu nedoporučuji zcela odejít jako já do pravé vajragje na principu rádžajógy a "opustit" dokonce svého fyzického Mistra ve jménu vnitřního Vesmírného Paramhanse, který mne takto vede jak dnes vím formou vnitřních zjevení již od svého narození na této planetě Zemi."
"Nikdy neopouštějte svého vnitřního ani fyzické Učitele jógy, ať už se budou dostavovat jakékoly vnitřní nebo i vnější pokyny či ponoukání nižších opravdu ale jen démonských sil v podvědomí, které se oznámí klidně jako šrí Dévpuriji."
"Musíte všechno vnitřně dobře pochopit a Realizovat, nestačí jen slepě poslouchat vnitřním pokynům z vašeho podvědomí, dokonce ani opravdu nestačí jen naslouchat bhadžany u fyzického Svámijiho."
"Myslím si, že opravdu mám tuto zvláštní Milost opustit případně i fyzického Učitele jógy a učit se vnitřní józe tradičním způsobem v horské přírodě na principu vnitřně pochopeného a zažitého učení Jógy v denním životě."
"Starobylou jógovou Cestu himalájské vnitřní jógy rozhodně nedoporučuji nikomu do hor následovat bez vniřního napojení na átmagyan fyzického Mistra svámího Mahéšvaránandy z Indie, ale i tak by Vás určitě do hor někdo z Vesmíru vedl a doprovázel tak jako mne formou vnitřní kázně intenzivním zříkáním všech pozemských statků a koníčků, ale i psychických pout k lidem, například k ženě, dětem, přátelům atd."
"Tuto Cestu tradiční himalájské jógy, i když je realizována jen v jeskyních a poustevnách zde v České republice, vůbec nedopuručuji nikomu následovat. Museli byste například hodně vytrpět třeba formou různých bludů a halucinací."
"Komu se však ozvou opravdové Himaláje a poustevny himalájských jogínu, tak toto volání určitě následujete. Musíte však v srdci a ve vědomí toto pozvání dobře rozvážit."
"Těším se na realizaci átmagyanu na poustevně v horské jeskyni."
"Nejdůležitější sádhana je mantra džapa v samotě na poustevně."
"Utrpení, které je důsledkem našich minulých negativních činů, myšlenek a mluvení, můžeme zmírnit štědrostí na bázi co nejúpřimnější dhakšiny pro Paramhanse svámího Mahéšvaranandy na jeho indické charitativní a humanistické projekty pro ášram v Jadanu v Rádžasthánu v Indii ap. Můžeme ho rovněž zmírnit například pravidelnými dary České katolické charitě, nebo i dobře zváženým darům na bází almužny žebrákům na naších ulicích."
"Vnitřní utrpení mužeme zmírnit i čistým sattvickým jednání a uvažováním v souladu s Vesmírným vnitřním vedením, které každého z nás doprovází již od narození. Musíme však rovněž vykonávat co nejusilovnější duchovní sádhanu například bázi co nejčetnějšího opakování svých gurumanter, upřimnou vnitřní Modlitbou v srdci a meditací. Tím vším upravujeme karmickou predispozici či danost osudu. Pomoci nám při tom může velmi důležitým způsobem náš duchovní Mistr Paramhans svámí Mahéšvaránanda z Indie."
"Mým vnitřním Přáním a Cílem v tomto životě je sloužit lidem v duchovní observaci například na bázi mantra džapy v jeskyni v Moravském krasu tedy zde v České republice prostřednictvím houževnaté vnitřní sádhany na bázi vnitřího Prozření karmických predispozit na této planetě Zemi, kterým zatím plně nerozumí nikdo z nás s vyjímkou našeho Božského Mistra a Učitele Paramhanse svámího Mahéšvaránandy v duchovním srdci."
"Své celoživotní úsili při hledání Božského vedení či Napojení na Božství věnuji vnitřním způsobem každému z Vás, abych Vám navracel víru v Boží Zřízení, v Boha, nazvěme tento Vesmírný Princip jakkoli, klidně i Ježíš, Buddha, Maháprabhudží, Lao-c´ opravdu jakkoli."
"Své celoživotní úsilí zasvěcuji dále probouzení Lásky v tomu co Bůh stvořil a schopnosti soucítit se všemi živými tvory. Tomuto úkolu zasvěcuji současný život, ale jen na bázi poustevny například zde v Moravském krasu u Brna zde v České republice."
"Jóga z Boží Milosti chápaná jako vnitřní usebraný transcendentální vnitřní vztah mezi člověkem a Bohem je základem všech velkých náboženství světa, nejen hinduismu, ale například i křesťanství, buddhismu, islámu či například tajemného taoismu ap."
"Mám odevzdávat vnitřní poselství Někoho ve Vesmíru všem trpícím bytostem zejména však zde v České republice, klidně však i v celé Evropě, na bázi Božského Já mého duchovního Mistra Paramhanse svámího Mahéšvaránandy za nirgunou, ale i v této fyzické realizaci."
"Nejdůležitější předpoklad védického Osvícení je zachovávání samoty nejlépe na bázi skutečné poustevny, může však být klidně i ve městě či na venkově. Nemusíte se opravdu stát poustevníky tak jako já v Moravském krasu. Dodržování této vnitřně vedené Samoty ve světě je opravdu asi nejdůležitější předpoklad Osvícení."
"Druhým nejdůležitějším předpokladem vedického Osvícení je Naslouchání vnitřnímu vedení a pokynům, které se realizuje zejména při dlouholétém fyzickém Mlčení, dokonce na opravdové lesní či horské poustevně, či v meditační jeskyni. Musíte se vnitřně osvobodit od všech negativistických myšlenek a vnitřní nákloností v lidem v tomto Vesmíru."
"Předpokladem Osvícení vůbec není potlačování vlastního "já", jak učí někteří nepochopitelní filozofové, mudrcové či křesťanští mnichové, kněží a podobné manifestace Božské Energie."
"Dalším důležitým předpokladem védického Osvícení Božským Mistrem je důsledné ukončení veškerých světských vazeb na bázi negativního kutsangu, světských koníčků a důsledné opuštění svých ženských protějšků, alespoň vnitřním způsobem. Opravdu to však nemusí být fyzicky. Musíte každého co nejvíc vnitřním způsobem odevzat jeho vnitřnímu Učiteli, například na bázi křesťansky pochopeného Anděla Strážného, který opravdu doprovází každého z nás. Je to naše vlastní Božské Já, čili Božské Já našeho vnitřního Mistra."
"Doporučuji se úplně odevzdat vnitřnímu vedení na bázi naslouchání Tichu v pozadí mysli. Proto byste alespoň občas měli zajít pokud možno úplně sami do lesa do jeskyně a opravdu jen naslouchat sdělení vašeho Vyššího Já, tedy svého vnitřního Učitele v Tichu za všemi vašími myšlenkami. Vůbec tuto Cestu do poustevny ale nedoporučuji psychiatricky nemocným či negativním lidem."
"Musíte zcela vyprázdnit svou mysl od všech nižších tužeb například na bázi nezachování brahmačárie, hrabivosti po penězích a hmotných statcích, neboť to vše stojí v Cestě jednobodové koncentraci na Vesmírné Vědomí, na Božské Zřízení, Boha, nazvěme toto Duchovní Realizaci jakkoli, klidně i Pán Ježíš, Panenka Maria, Buddha, Svámí Mahéšvaránanda, nazvěme tento Vesmírný Božský Princip jakkoli."
"Nejlepší je všechno nalézt u lotosových nohou našeho Milovaného gurudéva Paramhanse svámího Mahéšvaránandy z Jógy v denním životě na principech bhaktijógy a karmajógy."
"Vnitřním způsobem Vás navštíví po přípravě u Paramhanse svámího Mahéšvaránandy navštíví dokonce Váš Vesmírný Paramhans, který vede opravdu každého z vás již od narození. Tomuto vnitřnímu Spojenci nebo dokonce vnitřnímu Příteli musíte vnitřně i fyzicky odevzdat všechny své světské touhy, vášně či naklonnosti na odpovědnost. Vůbec však nemusíte odejít tak jako "já" do hor na poustevny. To byste většina z vás z fyzických či psychických dispozic pravděpodobně vůbec neunesli."
"Nechci se v žádném případě za cenu světské připoutanosti k tělům lidí vzdát vnitřího vedení a své duchovní Cesty, tak jak bohužel činí většina ze světských lidí. Proto mne To stále celý život vede do hor na poustevny. Stále těmto meditačním pokynům naslouchám a naplňuji je. To mne ochránilo od četných nástrah tohoto světského bludiště, až nyní k oranžovému rouchu u nohou Paramhanse svámího Mahéšvaránandy. I já jsem bohužel často v minulosti chyboval, ale i v tom bylo nějak ztajeno vnitřní Boží vedení, takže těchto omylů a přehmatů vůbec nelituji."
"Vnitřní vedení Vesmírného Paramhansa musíte prozřít tak jako Já v jógové meditaci zvláští Milostí vašeho vnitřního Učitele, Přítele vaší duše, Pána a Mistra. Opravdu se před ním musíte vnitřním způsobem pokořit a zcela a bezvýhradně odevzdat jinak toto světské vnitřní bludiště nikdy plně nepochopíte i kdybyste byli těmi největšímu jógovými učiteli na světě. Proto opravdu asi musíte dokonce obléci i mnišský oronžový šat. Potom vás povede Někdo z Vesmíru, váš vnitřní Učitel například odněkud z himalájské jeskyně, nejlépe nebo ášramu někde v Indii či jinde, ale jenom pokud jste se poklonili i fyzickému Mistrovi svámímu Mahéšvaránandy, což je opravdu nejdůležitější upřímně nějak pochopit."
"Mlčet a opakovat si mantry je příznakem nejvyšší statečnosti. Tak se rodí Poznání. Mlčet a nic neříci. Většina z nás se však v důsledku vnitřní připoutanosti bohužel předčasně vydá cestou učitele jógy místo toho aby nejdříve Prozřeli vnitřní Vesmír. A to je chyba. Ma cesta je proto zcela jiná. Proto budu nejdřive jen poustevník, dříve než začnu případně sám někoho vyučovat o Bohu. Taková je cesta zřece jógy tak jak učinil nejdříve i náš Mistr Paramhans svámí Mahéšvaránanda. Znamená to s důvěrou se odevzdat Absolutnu."
"Medituj, medituj, jen Svamijiho Mahéšvaránandy nasleduj."
"Bůh, vnitřní Mistr, Božské Já je se mnou už od narození. Stále mne To vede. Poznal jsem že Bůh je obsazen v tom dobrém i v tom "zlem". Odpoutejte se, odevzdejte se. Až vnitřní rozhovor zanikne poznáte co je věčný mír. Dokopejte se k vnitřnímu zdroji a prameni. Poznejte se, usmejte se. Projdete všemi zkušenostmi a zvítězíte."
"Statečně hleďte jen do svého nitra. Většina lidí to nechce vědět. Já jsem však mužem Poznání. Mějte pro každého koho najdete ve svém nitru jenom Lásku. Cizí instalace zaniknou. Skončí neklid myšlenek. A vy zažijete mír. Šánti."
"Poznej svoji mysl, usměj se. Jste si vědomi vůbec co se ve vás odehrává? A nevíte jak z toho ven? Od toho je vnitřní jóga."
"Když už se nic nedaří tehdy začni s karmajogou."
"Mantra džapou dosáhli indičtí světci dokonalosti. Mantra džapou světci těší Boha. Mantry opravdu pomáhají. Mantra Jóga je proto i má Cesta. Do srdce vepišu mantrou Boží Jméno. Požehnaná vajragja. Chci mlčet a nic neříkat. Mlčet a být sám. Ještě vůbec nenastal čas abych někoho něco vyučoval. Upokoj se proto duše má, svět je určitě v Božích rukách! Mě zajímájenom pravé vnitřní Poznání. Tato Cesta je velmi osamělá. Toto je Prává Jóga. Takové je jogové učení. Takové je jogové učení. Se svým učením se v lese skrýt."
"Tajemství mantry spočívá v jejím co nejhouženatějším pravidelném opakování."
"Andělé a démoni jsou naše vlastní myšlenky."
"Cvičím jógu, protože je to nejmíruplnějsi umění na světě i v nebi. My potřebujeme vrtti - myšlenky úklidňovat."
"Často Božím Cestám nerozumíme. Ještě se do hor vrátím."
"Vonná tyčinka provoní celý svět a nic z ní nezbude, tak jako vonná tyčinka v mém nitru, doutná tiše."
"Člověk musí naplňovat svou karmu a dharmu. Vzepřít se danosti osudu umí jenom jogini."
"Odkud může přijít zmírnění utrpení, když nerozjímáte? Klíč k řešení všech vašich problémů je v Adžně, kde sídlí váš skrytý Mistr nad dualitou, vysvobození a klíč k řešení každé situace, byť by byla sebevíce podivná. Tohoto Mistra mystiky uctívam. Dévpuridži, Maháprabhudži i Mahešvarananda jsou zajedno s tímto vnitřním vesmírným Mistrem. Jemu naslouchám. Usednete, odložte všechen spěch a komplikace. Dokopejte se pokladů svého vyššího Božského Já a napijte se nesmrtelneho Poznání z hluboka. Božské Já vás vždy vede, nemužete proto nikdy zceal zabloudit. Musíte se mu ale odevzdávat a následovat jeho osvíceným vnitřním pokynům ve vědomí za myšlenkami každého z vás."
"Stále chci nic až do onoho okamžiku znovusjednoceni mého átmá s vesmírným paramátma. Proto chci jen mlčet a vše vykonat vždy pokud možno s opravdovou vnitřní Láskou. Vše co jsem hledal je jen joga."
"Požehnání hodina brahmamuhurta - dobrý jogin bdí. Jak požehnana je oranžová barva sadhua, ktery To našel. Harmonie."
"Nemůžeš začít meditovat, dokud jsi se nenaučil pracovat na principech dobrovolné karmajógy pokud možno v ášramu ve jmenu Boha pro dobro všech."
"Služba v kuchyni je považována za jednu z nejtěžších karmajóg v ášramu. Já jsem však v ní nalezl zalíbení."
"Radostná skromnost nebeská blaženost, nic neočekávám, všechno mám. Harmonie. Jako Šiva sám. Jako Šiva osamělý, budu Žít."
"Na hoře nad Křtinami jako v horách nad Assisi."
"Při svém na Lesslově hoře nad Křtinami jsem si uvědomil, že budu mužem modlitby, který se specializuje na modlitby za druhé, tak jako činil například páter Pio nebo i náš Mistr Holygurudži Madhávananda v Indii. Někdo takový totiž v České republice asi chybí. Mým prvním klientem se stala má maminka, která má právě nějaká duševní trápení. Tak jsem se rozhodl, že na její účel budu opakovat málu, tedy 108 x manter každý den až do jejího duševního i fyzického uzdravení."
"Sezení na hoře - nejsmyslplnějsi okamžiky v mém životě."


© Indický Mistr jógy Paramhans Swamí Mahéšvarananda za Nirgunou
a Jeho oddaný žák hinduistický a jógový mnich v České republice © Swami Gyaneshwarpuri.
Jak psát web


ZPĚT
Svámiji.